Bạn đã xem những bài này chưa ?:

share code website drupal trang tin tức đẹp
share code, share website, share code tin tuc, website tin tuc
Cấu hình Drupal
Vào drupal\sites\default sửa thông tin cho phù hợp trong file settings.php
xong chạy đường dẫn www.localhost/drupal/bk để khôi phục database
Đăng nhập admin:
www.localhost/drupal/user
admin/123456

Download