Bạn đã xem những bài này chưa ?:

hi mng, mình mới bước chân vô ngành FnB, còn khá nhiều thứ mông lung chưa biết phải giải quyết sao. Ai có kinh nghiệm giúp mình đc k ạ?